Sosial kompetanse

I lag med språkutvikling er sosial kompetanse noe av det viktigste en barnehage kan jobbe med.

Vi bruker Kari Lamer sitt opplegg Du og Jeg og Vi to. Hovedpunktene her er:

- Empati og rolletaking – innlevelse i andre menneskers følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker.
- Prososial atferd – positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre, dele med andre, anerkjenne, inkludere, vise omsorg for osv.
- Selvkontroll – å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever kompromisser og felles avgjørelser, tinnordne seg, takle konflikter og å vente på tur.
- Selvhevdelse – hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å stå imot gruppepress og ta initiativ til, eller bli med i, lek og samtaler som allerede er i gang.
- Lek, glede og humor – å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, og å la seg rive med og føle glede, slappe av, spøke og ha det moro.

Den bagasjen barna har med seg når de starter i 1. klasse vil påvirke dem for resten av skolehverdagen og livet. Derfor er det viktig at vi i barnehagen jobber aktivt med dette.